Motor-Car

Whistleblowing

Chceme robiť to, čo je správne – Naša služba oznamovania protispoločenskej činnosti

Transparentnosť a vysoká úroveň podnikateľskej etiky na všetkých úrovniach sú pre nás veľmi dôležité. Naša služba oznamovania protispoločenskej činnosti poskytuje možnosť informovať o podozreniach na nekalé praktiky, ktoré majú vplyv na zamestnancov, našu organizáciu, spoločnosť alebo životné prostredie. Služba oznamovania protispoločenskej činnosti znižuje pravdepodobnosť, že k nim vôbec dôjde, a dokazuje náš záväzok fungovať poctivým spôsobom. Svoje podozrenia nemusíte dokazovať, všetky oznámenia však musia byť podané v dobrej viere.

Obavy môžete nahlásiť anonymne prostredníctvom nášho oznamovacieho kanála spravovaného treťou stranou, spoločnosťou WhistleB. Oznamovací kanál umožňuje anonymné podávanie oznámení a nadviazanie dialógu. Zamestnancom odporúčame, aby ku kanálu pristupovali zo zariadenia, ktoré nie je pripojené k nášmu intranetu.

Informácie o právach zamestnancov

Spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 83107 Bratislava, IČO 35 828 161, Motor-Car Nitra, s.r.o., Bratislavská cesta 1, 949 01  Nitra, IČO: 36 554 049, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36 643 947, MOTOR CAR Košice  s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 198 595  a Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská  36, 080 01  Prešov, IČO: 36 458 236 (ďalej každá z uvedených spoločností tiež ako „Spoločnosť“; všetky Spoločnosti spolu ďalej tiež ako „Spoločnosti“) týmto informujú všetkých svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sú spôsobilé v zmysle ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane oznamovateľov“) byť oznamovateľom protispoločenskej činnosti v prípade, ak by v dobrej viere urobili oznámenie podľa § 2 písm. b) Zákona o ochrane oznamovateľov Spoločnosti, ako osobe, s ktorou majú pracovnoprávny vzťah alebo s ktorou majú iný obdobný vzťah, alebo orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia (Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra, správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou, alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej únie), že v súlade s ustanoveniami § 3, § 5 a § 12 Zákona o ochrane oznamovateľov majú nasledovné oprávnenia.

  1. Vyššie v tomto bode uvedená osoba má právo požiadať v písomnej forme alebo ústne do zápisnice prokurátora o poskytnutie ochrany v prípade, že táto osoba urobila Oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom. Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa predchádzajúcej vety obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.
  2. Vyššie v tomto bode uvedené osoby majú právo požiadať v písomnej forme alebo ústne do zápisnice orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (žiadosť, ktorá bola oznamovateľom podaná nepríslušnému orgánu verejnej moci, bude týmto orgánom bezodkladne postúpená príslušnému orgánu), v prípade, že oznamovateľ urobil oznámenie  o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom.  Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa predchádzajúcej vety obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.
  3. V prípade, že oznamovateľ využije možnosť podľa ustanovení uvedených v písmenách a) a b) tohto bodu a sú splnené podmienky podľa uvedených ustanovení, príslušný orgán (prokurátor alebo príslušný správny orgán) je povinný poskytnúť oznamovateľovi ochranu podľa písm. d) tohto bodu, písomne túto skutočnosť oznámiť chránenému oznamovateľovi (ako aj zamestnávateľovi oznamovateľa a Úradu na ochranu oznamovateľov) a spolu s oznámením tejto skutočnosti doručiť chránenému oznamovateľovi aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa.
  4. Ochrana chráneného oznamovateľa spočíva najmä v skutočnosti, že zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý tento nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov. Súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. Právny úkon, na ktorý Úrad na ochranu oznamovateľov neudelil súhlas, je neplatný. Úrad na ochranu oznamovateľov udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, len ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s kvalifikovaným oznámením, inak žiadosť o udelenie súhlasu zamietne.
  5. V prípade, že sa oznamovateľ alebo iná chránená osoba domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu (inej chránenej osobe) urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Úrad na ochranu oznamovateľov je povinný bezodkladne pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa predchádzajúcej vety, ak bola dodržaná lehota podľa predchádzajúcej vety a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej Úradom na ochranu oznamovateľov nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad na ochranu oznamovateľov vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi (inej chránenej osobe). Ak Úrad na ochranu oznamovateľov nevyhovie žiadosti podľa prvej vety tohto písmena, písomne oznámi oznamovateľovi (inej chránenej osobe) dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu oznamovateľovi (inej chránenej osobe). Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť. Úrad na ochranu oznamovateľov je povinný oznamovateľa (inú chránenú osobu) pri doručení potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu písomne poučiť o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch podľa nasledovných dvoch viet. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu oznamovateľovi (inej chránenej osobe). Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu  o tomto návrhu.

Spoločnosť Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 83107 Bratislava, IČO 35 828 161 určila, že zodpovednou osobou v zmysle § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane oznamovateľov“) je osobitná pre tieto účely vytvorená organizačná zložka spoločnosti s názvom Miestny tím pre oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Spoločnosti Motor-Car Nitra, s.r.o., Bratislavská cesta 1, 949 01  Nitra, IČO: 36 554 049, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36 643 947, MOTOR CAR Košice  s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 198 595  a Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská  36, 080 01  Prešov, IČO: 36 458  v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 Zákona o ochrane oznamovateľov sa dohodli so spoločnosťou Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., že prijímanie, potvrdenie a preverovanie oznámení bude v mene každej z nich vykonávať spoločnosť Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., pričom prijímanie a potvrdzovanie oznámení je spoločnosť Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. oprávnená vykonávať prostredníctvom ňou určenej tretej osoby.

Oznámenia o protispoločenskej činnosti môžu zamestnanci spoločností Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 83107 Bratislava, IČO 35 828 161, Motor-Car Nitra, s.r.o., Bratislavská cesta 1, 949 01  Nitra, IČO: 36 554 049, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36 643 947, MOTOR CAR Košice  s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 198 595  a Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská  36, 080 01  Prešov, IČO: 36 458 236 (ďalej každá z uvedených spoločností tiež ako „Spoločnosť“) týmto informujú všetkých svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sú spôsobilé v zmysle ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane oznamovateľov“) byť oznamovateľom protispoločenskej činnosti v prípade, ak by v dobrej viere urobili oznámenie podľa § 2 písm. b) Zákona o ochrane oznamovateľov Spoločnosti, ako osobe, s ktorou majú pracovnoprávny vzťah alebo s ktorou majú iný obdobný vzťah, že oznámenia o protispoločenskej činnosti môžu podávať prostredníctvom systému WhistleB, ktorý je dostupný na webovom sídle poskytovateľa tohto systému https://report.whistleb.com/sk/motorcar  alebo https://report.whistleb.com/en/portal/hedinmobilitygroup a ktorý umožňuje podať Oznámenie v písomnej alebo ústnej forme prostredníctvom telefonického hovoru. Systém WhistleB je dostupný aj cez webové sídlo spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. (https://motor-car.sk) v sekcii Spoločenská zodpovednosť. Systém WhistleB má svoju slovenskú verziu, ktorá umožňuje oznamovateľovi užívanie systému v slovenskom jazyku. Oznamovateľ je oprávnený podať jeho prostredníctvom aj anonymné oznámenie. Uvedený systém je dostupný osobám, ktoré majú v úmysle podať oznámenie, 24 hodín denne sedem dní v týždni a slúži aj na spracovanie oznámenia a komunikáciu s oznamovateľom. Uvedený systém je navrhnutý tak, že zabezpečuje po technickej stránke dôvernosť údajov, ktoré sú súčasťou oznámenia vrátane údajov o identite Oznamovateľa, a tiež zákonnosť spracúvania osobných údajov. Podávanie oznámení iným spôsobom, než je stanovené v tejto Informácii o spôsobe podávania oznámení o protispoločenskej činnosti, nie je prípustný a Spoločnosť nie je povinná zaoberať sa podaním, ktoré bolo Spoločnosti oznámené iným spôsobom.